Poděkování štědrým dobrodincům

Milí přátelé, 

před nedávnem jsem Vás ve Farníčku informoval o finanční podpoře štědrých dárců, která se projevila na farním účtu během prosince. Rád bych touto cestou poděkoval ještě jednou všem štědrým dobrodincům (nejen z naší farnosti), o kterých jsem se dověděl z Výpisu z účtu, ale i mnohým anonymním dárcům, kteří přispěli přímo v kostele. Bez vaší pomoci a podpory v této době, kdy se nekonají nedělní sbírky, by plánovaná oprava fasády fary byla nemyslitelná. Mnohokrát děkuji a Pán Bůh zaplať za vaší štědrost!

o.Marián