Návrat zvonu do Věřňovic

Včera (v sobotu 16.10.) jsem se jako zástupce obce i farnosti, zúčastnil bohoslužby v Píšti u příležitosti procesu postupného návratu zabavených zvonů. Během druhé světové války bylo v bývalém Československu a v Polsku zrekvírováno na sto tisíc zvonů, většina z nich byla následně roztavena a využita k výrobě zbraní. Ušetřen byl jen malý zlomek. První zvon byl přitom už před deseti lety navrácen do polského města Slezský Gorzów. Nalezen byl v katedrále Rottenburgu. Zpráva, že 300 let starý zvon stále existuje, vyvolala v Polsku velikou vlnu radosti a jeho návrat slzy dojetí. Po této zkušenosti nechal biskup diecéze Rottenburg-Stuttgart Gebhard Fürst prověřit zvony ve všech kostelech ve svém církevním obvodu a našly se jich desítky, které původně patřily českým a polským farnostem. Všechny, které je možné vrátit, budou teď z německých kostelů sneseny a na náklady diecéze odvezeny zpět. Do ostravsko-opavské diecéze se v rámci projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu vrátí celkem šest zvonů, kromě Píště ještě do kostelů v Třebomi, Oldřišově, Doubravě, Třanovicích a Věřňovicích.

„Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed,“ řekl rottenbursko-stuttgardský biskup Gebhard Fürst. Součástí projektu jsou podle něj nejen zvony, jež byly nacistickým Německem v okupovaných východních částech Evropy svěšeny a měly posloužit válečné mašinérii, ale i nové zvony, které je na věžích kostelů nahradí. Každý z nich ponese informaci o zvonu, který bude do Polska a Česka vrácen. Zvony budou mít jednotný reliéf dvou holubic jako symbol míru a latinský text modlitby obklopený dvanácti hvězdami, které jsou symbolem sjednocené Evropy.

Biskup Martin David považuje projekt „Zvony míru a pokoje pro Evropu“ za obdivuhodný. V návratu zvonů pak vidí paralelu s biblickým podobenstvím o návratu marnotratného syna. „Zvony se vrací domů, podobně jako se syn vrátil do domu svého otce. K tomu, aby se mohl vrátit, však bylo potřeba vyznání vin, prosba za odpuštění a velkého milosrdenství. Bez toho by jeho návrat možný nebyl,“ říká biskup Martin David.

Zvon z Věřňovic pochází z roku 1779, byl vyroben Franzem Stankem z Troppau / Opavy. Má průměr 390mm a hmotnost asi 30kg. Jeho tón je „cis“. Nahoře, pod horním okrajem zvonu se nachází mezi dvěma linkami nad ozdobnou visící girlandou nápis: IOANNES ET PAVLE MARZYRES, ORATE PRO NOBIS. V nápise jmenovaní svatí Jan a Pavel jsou vyobrazení v oválu na přední straně zvonu. Zadní stranu zvonu zdobí vyobrazení svatého Jakuba, který je jmenovec dárce zvonu, o němž je zmínka v rozděleném nápisu dole po obou stranách svaté postavy: BENEFACTOR IACOB KALUSKA. Třetí nápis, na spodním okraji, podává zprávu o zvonaři, místo a rok odlití zvonu. Zvon se v současné době nachází v otevřené zvonici kostela sv. Jiří v Hemmingenu a pravidelně tam zvoní. O podrobnostech budu informovat s blížícím se termínem realizace tohoto projektu. BOHU DÍKY! 